Košík0 Košík je prázdný
Košík0 Košík je prázdný

Všeobecné obchodní podmínky

online prodeje

   
1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Identifikace Prodávajícího

Prodávajícím a provozovatelem internetových stránek online prodeje je pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek online prodeje (dále také jen „VOP“) společnost GIENGER spol. s r. o., IČ: 44018045, se sídlem Napajedla, Kvítkovická 1633, PSČ 763 61, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3321, www.gienger.cz.

1.2.Působnost VOP

1.2.1.Tyto VOP upravují práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího ze Smluv uzavřených ke Zboží v elektronické podobě prostřednictvím webového rozhraní umístněného na webové stránce dostupné na internetové adrese https://doplnkovezbozi.elements-cz.cz, a to včetně řešení Reklamací případných vad tohoto Zboží. VOP i Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.

1.2.2.Kupující bere na vědomí, že v rozsahu, v jakém Smlouva nestanoví jinak, se na ni v plné míře vztahují tyto VOP, a souhlasí s jejich zněním v plném rozsahu. Kupující odesláním Objednávky stvrzuje, že se s VOP předem seznámil, že mu byly před uzavřením Smlouvy poskytnuty v archivovatelné podobě, a nemá k nim žádné výhrady. V případě ujednání Smlouvy odchylných od ujednání v těchto VOP má přednost ujednání uvedené ve Smlouvě, přičemž ostatní ujednání VOP tím nejsou dotčena.

1.2.3.Prodávající upozorňuje Kupující, že:

- veškeré nákresy, fotografie a obrázky Zboží zveřejněné na stránkách Online obchodu jsou pouze ilustrační a jednotlivé varianty Zboží či produktů se mohou lišit detaily uvedenými v popisu daného Zboží či produktu. Zobrazení barev je limitováno technickými možnostmi prohlížecího zařízení a nemusí tak vždy zcela přesně odpovídat skutečnosti. Doplňky a dekorace (např. madla, ručníky, baterie, kelímky apod.) nejsou součástí produktů, pokud tak není přímo uvedeno. Skutečné rozměry některých produktů se mohou od deklarovaných hodnot lišit v rámci příslušných norem;

-předmětem Smluv je pouze dodávka Zboží bez jeho následné montáže či instalace;

-Prodávající dodává Zboží pouze na území České republiky.

1.3.Definice a výklad pojmů

1.3.1.Dodání Zboží – za dodání Zboží se rozumí předání Zboží prvnímu dopravci k odeslání na místo určení. Prodávající neumožňuje osobní odběr Zboží v jeho provozovnách;

1.3.2.Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavírá Smlouvu prostřednictvím Online obchodua která Zboží odebírá pro svou vlastní potřebu jako koncový uživatel; není-li výslovně v úvodu příslušného ustanovení těchto VOP uvedeno jinak, označuje pojem „Kupující“ rovněž „Kupujícího – spotřebitele“;

1.3.3.Kupující –  spotřebitel – fyzická osoba, která ve smyslu § 419 OZ uzavírá Smlouvu prostřednictvím Online obchodu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání;

1.3.4.Objednávka – návrh Kupujícího na uzavření Smlouvy;

1.3.5.Online obchod – internetový online obchod provozovaný Prodávajícím na internetové adrese https://doplnkovezbozi.elements-cz.cz zaměřený na prodej Zboží;

1.3.6.OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

1.3.7.Podstatné porušení Smlouvy – takové porušení smluvních povinností vyplývajících z uzavřené Smlouvy, o němž strana porušující Smlouvu již v době jejího uzavření věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení v době jejího uzavření předvídala;

1.3.8.Přechod nebezpečí škody na Zboží – takový přechod odpovědnosti za škody na Zboží jako ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení Zboží, a to bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, ve smyslu § 2121 a násl. OZ;

1.3.9.Reklamace – uplatnění nároků Kupujícího z titulu odpovědnosti za vady Zboží;

1.3.10.Smlouva – kupní smlouva, kterou prostřednictvím Online obchodu uzavírá Kupující s Prodávajícím ke Zboží;

1.3.11.Uplatnění vady: vytknutí vady ve smyslu OZ;

1.3.12.VOP – tyto Všeobecné obchodní podmínky online prodeje, přičemž Kupující je povinen před odesláním Objednávky potvrdit, že souhlasí s jejich zněním. VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy;

1.3.13.Zboží – sortiment výrobků a produktů uvedený na internetových stránkách Online obchodu.

2.NABÍDKA ZBOŽÍ, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1.Nabídka Zboží

2.1.1.Zboží, které Prodávající nabízí, je uveřejněno na internetových stránkách Online obchodu v jednotlivých kategoriích a podkategoriích dle druhu Zboží. Vystavení Zboží na těchto stránkách je výzvou k zaslání Objednávky (návrhu na uzavření Smlouvy), není určeno určitým adresátům a není závaznou nabídkou na uzavření Smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 OZ. Vystavením Zboží na internetových stránkách Online obchodu Prodávající nezaručuje dostupnost Zboží.

2.1.2.Nabídka Zboží obsahuje zejména následující informace:

-označení Zboží a popis jeho hlavních parametrů,

-skladová dostupnost Zboží,

-kódové označení Zboží,

-cena Zboží.

2.2.Registrace Kupujícího a uživatelský účet

2.2.1.Kupující má možnost (nikoliv povinnost) provést kdykoliv registraci v Online obchodě. Pokud se rozhodne pro registraci, udělí souhlas s registrací a s poskytnutím osobních údajů pro účely registrace označením příslušných „zaškrtávacích políček“.

2.2.2.Na základě nepovinné registrace Kupujícího provedené na webové stránce Online obchodu může Kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Z něj může Kupující provádět správu svých údajů (včetně udělení či odebrání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení), změnit heslo, spravovat hlídané produkty, zobrazovat seznam Objednávek, faktur a zásilek.

2.2.3.Při registraci a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.2.4.Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.2.5.Prodávající může zrušit uživatelský účet Kupujícího, a to zejména v případě, kdy Kupující neplní nebo poruší své povinnosti ze Smlouvy a těchto VOP. O zrušení uživatelského účtu může Kupující kdykoliv požádat Prodávajícího e-mailem zaslaným na adresu: obchod-GIENGER@elements-cz.cz.

2.2.6.Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet či celý Online obchod nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nezbytnou údržbu hardwarového či softwarového vybavení Prodávajícího.

2.2.7.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí Kupující sám.

2.3.Objednávka Zboží a uzavření Smlouvy

2.3.1.Kupující, který má zájem Zboží zakoupit, toto Zboží kliknutím na odkaz „DO KOŠÍKU“ vloží do virtuálního nákupního košíku. Poté může pokračovat v nákupu dalšího Zboží. Veškeré Zboží, které vložil do nákupního košíku, může Kupující zkontrolovat kliknutím na ikonu nákupního košíku v horní části webové stránky. Zde si může Kupující prohlédnout veškeré položky nákupu, zkontrolovat jejich ceny včetně DPH, a množství Zboží. Kupující má právo v této fázi nákupu odstranit položky z nákupního košíku, popřípadě upravit jejich množství.

2.3.2.Po provedené kontrole Zboží dále Kupující před odesláním Objednávky zejména:

a)vybere způsob dodání Zboží,

b)vybere způsob úhrady kupní ceny,

c)zadá své základní údaje,

d)udělí souhlas s aktuálním zněním VOP označením „zaškrtávacího políčka“, bez toho nelze Objednávku odeslat,

e)zadá své dodací a fakturační údaje,

f) dokončí a odešle Objednávku prostřednictvím kliknutí na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“.

2.3.3.Veškeré Objednávky učiněné Kupujícím jsou považovány za návrh na uzavření Smlouvy ve smyslu § 1731 OZ a jsou pro Kupujícího právně závazné. Odesláním Objednávky uděluje Kupující Prodávajícímu souhlas ve smyslu § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty s tím, aby mu Prodávající zaslal daňový doklad (fakturu) v elektronické podobě.

2.3.4.Prodávající Objednávku učiněnou Kupujícím po kontrole dostupnosti Zboží potvrdí odesláním e-mailové zprávy, a to nejpozději ve lhůtě do 2 pracovních dnů od přijetí Objednávky Kupujícího. Tuto lhůtu obě smluvní strany považují za bezodkladné přijetí návrhu na uzavření Smlouvy. Nepotvrdí-li Prodávající Objednávku Kupujícího v uvedené lhůtě, má se za to, že Objednávku nepřijímá. Nečinnost Prodávajícího nezakládá domněnku souhlasu s Objednávkou. Prodávající nezodpovídá za jakékoliv chybně vyplněné kontaktní údaje, v důsledku čehož potvrzení Objednávky nemůže být doručeno Kupujícímu, ani za jakoukoli jinou nemožnost doručení potvrzení Objednávky Kupujícímu.

2.3.5.Na přijetí Objednávky a uzavření Smlouvy není dán právní nárok.

2.3.6.Potvrzení Objednávky Prodávajícím je akceptací návrhu Kupujícího na uzavření Smlouvy, přičemž Smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení Objednávky Kupujícímu a stává se pro její strany právně závaznou. Prodávajícímu tímto vzniká povinnosti Zboží dodat Kupujícímu dle bodu 3. VOP a Kupujícímu vzniká povinnost Zboží převzít a zaplatit za ně Prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Přílohu potvrzení Objednávky tvoří VOP.

2.3.7.Kupující má možnost prohlížení webových stránek Online obchodu, odeslání Objednávky, a uzavření Smlouvy zcela zdarma, s výjimkou nákladů na připojení k internetu a na provoz zařízení, která k připojení a prohlížení internetu či ke komunikaci s Prodávajícím používá.

2.4.Kupní cena a platební podmínky

2.4.1.Kupující je povinen uhradit za Zboží řádně a včas Prodávajícímu sjednanou kupní cenu, včetně nákladů a poplatků za zvolený způsob úhrady kupní ceny a za zvolený způsob dodání Zboží, a to způsobem, ve výši a v termínu dle Smlouvy a těchto VOP. Kupující bude o ceně zboží a všech poplatcích informován v košíku před odesláním Objednávky.

2.4.2.Prodávající umožňuje tyto způsoby úhrad:

- platební kartou,

- bankovním převodem (příkaz k úhradě),

- mobilní platbou (např. m-platba, Premium SMS),

- online z internetového bankovnictví vybraných bank (okamžitá úhrada),

- elektronickou peněženkou (např. Google Pay, PayPal, MasterPass, GoPay),

- platba na dobírku, tj. zaplacením kupní ceny při osobním převzetí Zboží, kdy Kupující uhradí kupní cenu přímo dopravci Zboží při dodání Zboží.

2.4.3.V případě bezhotovostní platby je povinnost Kupujícího uhradit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

3.DODÁNÍ ZBOŽÍ

3.1.Lhůty pro dodání Zboží

3.1.1.Prodávající dodá Zboží Kupujícímu v termínu uvedeném u jednotlivého Zboží na internetových stránkách Online prodeje v době odeslání Objednávky, nebyl-li dohodnut jiný termín dodání.

3.1.2.Lhůta k dodání Zboží běží až od přijetí platby na účet Prodávajícího, v případě dodání Zboží na dobírku od okamžiku potvrzení přijetí Objednávky Prodávajícím.

3.2.Způsob dodání Zboží

3.2.1.Prodávající dodává Zboží pouze prostřednictvím svého dopravce, a to pouze na území České republiky. Kupující je povinen dodávané Zboží převzít, pokud tyto VOP nestanoví jinak.

3.2.2.Kupující bude o doručení Zboží informován prostřednictvím e-mailu na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl při Objednávce. Přílohu tohoto e-mailu bude tvořit daňový doklad (faktura) o úhradě kupní ceny a dalších nákladů a poplatků spojených s úhradou a dodáním Zboží, a to ve formátu PDF. Takto zaslaná elektronická faktura je plnohodnotnou náhradou faktury v listinné podobě. Prodávající je oprávněn podle svého uvážení zaslat Kupujícímu fakturu i v listinné podobě

3.2.3.V případě dodání Zboží na kterékoli místo určené Kupujícím v rámci České republiky je Zboží Kupujícímu dodáno v souladu s § 2090 a násl. OZ, je-li Prodávajícím předáno prvnímu dopravci k doručení do místa určení.

3.2.4.Pro celou Českou republiku je doprava zajišťována Prodávajícím nebo jeho smluvním dopravcem, přičemž výběr dopravce závisí na charakteru (např. křehké zboží) a objemu zásilky a jeho výběr provádí Prodávající.

3.2.5.Cena dopravy včetně balného závisí na objemu a charakteru Zboží, přičemž Prodávající ji určuje takto:

-Zásilky s cenou nižší než 5.000 Kč vč. DPH – 121 Kč;

-Zásilky s cenou od 5.000 Kč vč. DPH – zdarma.

3.2.6.Převzetí zásilky se Zbožím od dopravce

Kupující je povinen reklamovat zjištěné vady zásilky a uplatňovat právo na náhradu škody přímo u dopravce, a to písemnou formou a neprodleně po zjištění vad či škod zásilky. Kupující je povinen při přebírání zásilky od dopravce provést její vizuální kontrolu a je-li zásilka či její obal poškozen, je Kupující povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit řidiči dopravce a tuto skutečnost zapsat do přepravního dokladu dopravce, případně odmítnout převzetí takové zásilky.

Pokud Kupující po rozbalení zásilky zjistí, že zaslané Zboží je poškozeno nebo je nekompletní (kusově, typově), je Kupující povinen takové Zboží neprodleně reklamovat v souladu s těmito VOP u Prodávajícího.

3.2.7.Kupující je povinen prohlédnout Zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí za účelem včasného zjištění vad, které vykazuje už při převzetí (množství a zjevná poškození zásilky). Zjistí-li Kupující na základě řádně a včas provedené prohlídky, že má Zboží vady, zejména neodpovídá-li Zboží Smlouvě nebo bylo dodáno v nesprávném množství, je povinen tyto vady Prodávajícímu neprodleně oznámit.

3.2.8.Kupující, který je podnikatelem, je povinen Zboží prohlédnout s odbornou péčí, očekávanou od podnikatele. Prodávající není povinen vyhovět nárokům z odpovědnosti za vady, u nichž Kupující tuto povinnost porušil.

3.2.9.Pokud dopravce nezastihne Kupujícího při prvním pokusu o doručení zásilky, bude zásilka automaticky doručována následující pracovní den. Po druhém neúspěšném pokusu o její doručení bude zásilka uložena na nejbližším depu dopravce a následně vrácena Prodávajícímu. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno doručovat Zboží opakovaně, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží. Opakované doručování Zboží je zpoplatněno částkou 121,- Kč.

3.3.Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na Zboží

Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího převzetím tohoto Zboží od dopravce a zaplacením kupní ceny včetně dopravy. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku předání Zboží prvnímu dopravci k odeslání do místa určení.

4.REKLAMACE A ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY ZBOŽÍ VŮČI KUPUJÍCÍMU, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITELEM

4.1.Odpovědnost Prodávajícího

Prodávající odpovídá za to, že Zboží nemá vady v souladu s OZ.

4.2.Nároky Kupujícího z množstevních vad Zboží

4.2.1.Dodání menšího množství Zboží

- Pokud z dokladu o předání Zboží nebo z prohlášení Prodávajícího vyplývá, že dodává Zboží v menším množství nebo jen jeho část, nepovažuje se tato částečná dodávka Zboží za vadu. Dodání zbývajícího množství Zboží nebo zbývající části Zboží závisí na dodatečné dohodě Smluvních stran.

- Pokud z dokladu o předání Zboží nebo z prohlášení Prodávajícího nevyplývá, že dodává Zboží v menším množství nebo jen jeho část, pak je Kupující povinen v souladu s bodem 6 VOP ohlásit tuto skutečnost Prodávajícímu ve lhůtě 48 hod od dodání Zboží. Prodávající následně, nedohodne-li se s Kupujícím jinak, dodá zbývající množství Zboží nebo jeho zbývající část Kupujícímu.

4.2.2.Dodání většího množství Zboží

V případě, že Prodávající dodá Kupujícímu větší množství Zboží, než jaké vyplývá ze Smlouvy, je Kupující povinen ve lhůtě 48 hod od dodání (převzetí) Zboží sdělit Prodávajícímu, že nadbytečné množství nepřijímá, jinak se Smlouva považuje za uzavřenou i ohledně tohoto nadbytečného množství, přičemž kupní cena bude zvýšena způsobem odpovídajícím většímu množství.

4.3.Nároky Kupujícího z jiných než množstevních vad Zboží

4.3.1.Porušení Smlouvy podstatným způsobem

4.3.1.1.Pokud vady Zboží znamenají, že je Smlouva porušena podstatným způsobem ve smyslu bodu 1.3.7. VOP, má Kupující právo požadovat:

-odstranění vad výměnou vadného Zboží za Zboží bezvadné,

-odstranění vad opravou Zboží,

-přiměřenou slevu z kupní ceny,

-odstoupení od Smlouvy.

4.3.1.2.Volbu některého z nároků dle předchozího bodu je Kupující povinen oznámit současně s oznámením vad, nejpozději však do 3 dnů od odeslání tohoto oznámení Prodávajícímu. Již uplatněný nárok Kupujícího není možné změnit, ledaže s tím vysloví souhlas Prodávající, nebo že se ukáže, že Kupující původně požadoval opravu Zboží, které však vykazuje vady neodstranitelné.

4.3.1.3.Nárok na odstoupení od Smlouvy nemůže Kupující uplatnit v případě, že nemůže vrátit Zboží ve stavu, v jakém je obdržel, s výjimkou těchto případů:

-před řádným zjištěním vad bylo Zboží prodáno nebo spotřebováno, pak je Kupující povinen vrátit Zboží doposud neprodané nebo nespotřebované a poskytnout Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z uvedeného použití či prodeje prospěch,

-ke změně stavu Zboží došlo v důsledku prohlídky Zboží za účelem zjištění jeho vad,

-Kupující Zboží použil ještě před zjištěním jeho vad,

-Kupující sám nemožnost vrácení Zboží ve stejném stavu nezpůsobil svým jednáním nebo opomenutím.

4.3.1.4.Uplatňoval-li Kupující slevu z kupní ceny, pak Prodávající, uzná-li Reklamaci za oprávněnou, oznámí Kupujícímu výši poskytnuté slevy a zrealizuje ji např. formou opravného daňového dokladu (dobropisu).

4.3.2.Porušení Smlouvy nepodstatným způsobem

Za nepodstatné porušení Smlouvy se považuje jiné porušení než podstatné ve smyslu bodu 1.3.7. VOP. Pokud vady Zboží znamenají, že je Smlouva porušena nepodstatným způsobem, pak má Kupující právo na:

-dodání chybějícího Zboží,

-odstranění vad opravou Zboží,

-přiměřenou slevu z kupní ceny. Uplatnění práva na přiměřenou slevu z kupní ceny je povinen Kupující oznámit Prodávajícímu současně s Reklamací, jinak je Prodávající povinen dle své volby dodat chybějící Zboží, dodat Zboží nové nebo odstranit vady Zboží opravou. Uplatňoval-li Kupující slevu z kupní ceny, pak Prodávající, uzná-li Reklamaci za oprávněnou, oznámí Kupujícímu výši poskytnuté slevy a zrealizuje ji např. formou opravného daňového dokladu (dobropisu).

4.4.Lhůta k vyřízení Reklamace

Smluvní strany se v Reklamačním protokolu dohodnou na předpokládané lhůtě vyřízení reklamace. Reklamaci podanou Kupujícím vyřídí Prodávající zpravidla do 30 dní ode dne jejího řádného uplatnění dle těchto VOP s přihlédnutím ke složitosti a případné technické či administrativní náročnosti (např. projednání s výrobcem reklamovaného Zboží).

5. REKLAMACE a Odpovědnost Prodávajícího za vady vůči Kupujícímu – spotřebiteli

5.1.Odpovědnost Prodávajícího

Prodávající odpovídá Kupujícímu – spotřebiteli za to, že Zboží nemá vady v souladu s OZ.

5.2.Nároky Kupujícího – spotřebitele z množstevních vad Zboží

Dodání menšího množství Zboží

5.2.1.Pokud z dokladu o předání Zboží nebo z prohlášení Prodávajícího vyplývá, že dodává Zboží v menším množství nebo jen jeho část, nepovažuje se tato částečná dodávka Zboží za vadu. Dodání zbývajícího množství Zboží nebo zbývající části Zboží závisí na dodatečné dohodě Smluvních stran.

5.2.2.Pokud z dokladu o předání Zboží nebo z prohlášení Prodávajícího nevyplývá, že dodává Zboží v menším množství nebo jen jeho část, pak je Kupující – spotřebitel povinen v souladu s bodem 6 VOP ohlásit tuto skutečnost Prodávajícímu ve lhůtě 48 hod od dodání Zboží. Prodávající následně, nedohodne-li se s Kupujícím jinak, dodá zbývající množství Zboží nebo jeho zbývající část neprodleně Kupujícímu – spotřebiteli.

5.3.Nároky Kupujícího – spotřebitele z jiných než množstevních vad Zboží

5.3.1.Výměna Zboží a odstoupení od Smlouvy

Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může Kupující – spotřebitel požadovat dodání nového Zboží bez vad, avšak týká-li se vada jen součásti Zboží, může Kupující spotřebitel požadovat jen výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující – spotřebitel od Smlouvy odstoupit. Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Kupující – spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od Smlouvy odstoupit.

5.3.2.Bezplatné odstranění vady

Jde-li o takovou vadu Zboží, kdy výměna za nové Zboží by byla vzhledem k povaze vady neúměrná (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), má Kupující – spotřebitel právo pouze na bezplatné odstranění vady, které zajistí Prodávající a dohodne s Kupujícím – spotřebitelem.

5.3.3.Přiměřená sleva

Neodstoupí-li Kupující – spotřebitel od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad či na výměnu součásti Zboží nebo na bezplatnou opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu – spotřebiteli působilo značné obtíže.

5.4.Lhůta pro uplatnění práv Reklamací

5.4.1.Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 2 (dvou) let od jeho převzetí.

5.4.2.Projeví-li se vada v průběhu 1 (jednoho) roku od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

5.5.Lhůta k vyřízení Reklamace

Smluvní stravy se dohodnou v Reklamačním protokolu na předpokládané době vyřízení Reklamace. Reklamaci podanou Kupujícím – spotřebitelem je Prodávající povinen vyřídit nejpozději do 30 dní ode dne jejího řádného uplatnění dle těchto VOP, nedohodne-li Prodávající s Kupujícím – spotřebitelem delší lhůtu.

6.REKLAMACE – Společná ustanovení

6.1.Místo uplatnění Reklamace

Kupující je oprávněn Zboží reklamovat u Prodávajícího na adrese:

GIENGER spol. s r.o.
ODDĚLENÍ ZÁKAZNICKÝCH SLUŽEB
Kvítkovická 1633
763 61 Napajedla
e-mail: reklamace-GIENGER@elements-cz.cz.

6.2.Způsob uplatnění a vyřízení Reklamace

6.2.1.Uplatnění Reklamace

-Kupující je povinen svá práva z vadného plnění uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy Kupující vady zjistil nebo je zjistit mohl. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození Zboží, pokud jej Kupující užívá, ačkoliv o vadě ví.

- Kupující je povinen Reklamaci uplatnit (oznámit) v písemné podobě a doručit ji Prodávajícímu (např. osobně, poštou, prostřednictvím e-mailu) na adresu Prodávajícího uvedenou v bodu 6.1. těchto VOP a současně umožnit Prodávajícímu prohlídku reklamovaného Zboží dle bodu 6.2.2. VOP, jako nezbytné předpoklady pro řádné uplatnění Reklamace.

-Oznámení Kupujícího musí obsahovat zejména popis vad, Kupujícím požadovaný způsob vyřízení Reklamace v souladu s těmito VOP a kontaktní údaje Kupujícího. Kupující není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení Reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

-Kupující je současně povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit Reklamaci, zejména doložit datum koupě Zboží u Prodávajícího (předložením prodejního dokladu (faktury) vystaveného Prodávajícím, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem) a dále doložit dokumenty o případně již provedených opravách, o montáži Zboží, apod.

-Lhůty k uplatnění Reklamace nelze považovat za stanovení životnosti Zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti Zboží, jeho údržbu a správnost či intenzitu užívání nebo na dohodu mezi Kupujícím a Prodávajícím.

6.2.2.Prohlídka reklamovaného Zboží

Následně Prodávající s Kupujícím dohodne způsob zaslání reklamovaného Zboží (např. Kupujícím, smluvním dopravcem Prodávajícího), popř. jiný způsob prohlídky reklamovaného Zboží (např. odeslání Zboží do nejbližšího servisního střediska příslušeného výrobce Zboží, vyzvednutí Zboží smluvním dopravcem prodávajícího přímo v místě dohodnutém s Kupujícím). V případě, že Zboží nelze zaslat (např. když již bylo Zboží zamontováno, použito) dohodne se Prodávající s Kupujícím na jiném způsobu prohlídky Zboží (např. prohlídka Zboží Prodávajícím či servisním technikem dodavatele Prodávajícího v místě, kde se Zboží nachází) a Kupující je povinen na výzvu takovou prohlídku Zboží umožnit.Zboží, které bylo zamontováno, nesmí být do doby rozhodnutí o Reklamaci demontováno, nedohodnou-li se Prodávající a Kupující jinak. Kupující je povinen reklamované Zboží zaslat Prodávajícímu neprodleně po dohodnutí způsobu zaslání Zboží.

6.2.3.Lhůta k vyřízení Reklamace

Lhůta k vyřízení Reklamace je upravena v případě Kupujícího, který není spotřebitelem, v bodě 4.4. VOP, a Kupujícího – spotřebitele v bodě 5.4. VOP. O vyřízení Reklamace informuje Prodávající Kupujícího zpravidla telefonicky a zasláním či předáním Reklamačního protokolu. Řádným uplatněním Reklamace se rozumí Uplatnění reklamace (podle bodu 6.2.1. VOP) a současně umožnění prohlídky reklamovaného Zboží (dle bodu 6.2.2. VOP).

6.2.4.Náklady Reklamace

V případě oprávněné Reklamace uhradí Prodávající Kupujícímu prokazatelně a důvodně vynaložené náklady na Reklamaci. V případě neoprávněné Reklamace uhradí Kupující Prodávajícímu prokazatelně a důvodně vynaložené náklady na Reklamaci.

6.2.5.Převzetí Zboží po zamítnutí Reklamace

Prodávající v případě zamítnutí reklamace Zboží doručeného na adresu uvedenou v bodě 6.1. VOP nabídne Kupujícímu zaslání tohoto Zboží zpět na náklady Kupujícího, nebo ekologickou likvidaci Zboží na náklady Prodávajícího. Kupující je povinen se k návrhu vyjádřit do 30 dnů.

6.3.Reklamační protokol

O uplatnění a vyřízení Reklamace bude Prodávajícím vyhotoven Reklamační protokol obsahující mj.:

-datum uplatnění Reklamace,

-důvody Reklamace,

-způsob vyřízení Reklamace požadovaný Kupujícím,

-kontaktní údaje Kupujícího,

-rozhodnutí o Reklamaci a způsob jejího vyřízení (např. výměna Zboží),

-zdůvodnění případného zamítnutí Reklamace,

-datum vyřízení Reklamace,

který Prodávající předá Kupujícímu osobě nebo jej zašle Kupujícímu písemně či elektronicky na jím uvedenou adresu či e-mailovou adresu uvedenou v Reklamačním protokolu či v oznámení Kupujícího o uplatnění Reklamace.

6.4.Vyloučení odpovědnosti Prodávajícího:

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé:

-nesprávným nebo nevhodným projektem;

-nevhodným skladováním nebo přepravou prováděnou Kupujícím;

-nevhodným elektrickým jištěním, nedodržením předepsaného napětí;

-neodborným či nevhodným zásahem, úpravou, montáží, demontáží, manipulací, zapojením, obsluhou apod., ledaže Prodávající spolu se Zbožím nedodal návody k užívání daného Zboží s výjimkou pravidel, o nichž lze předpokládat, že jsou Kupujícímu známy;

-použitím k nevhodnému účelu či v extrémních provozních podmínkách;

-živelnou katastrofou, násilným poškozením, zanedbáním údržby;

-opotřebením Zboží způsobeným jeho nikoliv obvyklým užíváním;

a dále za vady:

-o kterých Kupující v době uzavření Smlouvy věděl (např. byly uvedeny ve Smlouvě nebo byly uvedeny na stránkách Online obchodu) nebo s přihlédnutím k okolnostem jejího uzavření musel vědět, anebo kterou Kupující musel s vynaložením obvyklé pozornosti již při uzavření Smlouvy poznat ;

-které Kupující sám způsobil;

-které Kupující neoznámil Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, ledaže je vada důsledkem skutečnosti, o které Prodávající v době přechodu nebezpečí škody na Zboží věděl nebo musel vědět;

-pro které poskytl Prodávající slevu z kupní ceny;

-které byly vytýkány již v minulosti, pokud na ně byla poskytnuta sleva z kupní ceny;

-u Zboží použitého za vady vzniklé jeho dřívějším použitím nebo opotřebením;

-vyplývá-li to z povahy Zboží.

7.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1.Odstoupení od Smlouvy Kupujícím – spotřebitelem

7.1.1.Kupující – spotřebitel právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů:

-od převzetí Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem), nebo;

-od převzetí poslední dodávky Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy Kupující objednal různé Zboží v rámci jedné Objednávky, avšak Prodávající mu je dodal zvlášť ve dvou nebo více dodávkách, nebo;

-od převzetí poslední položky nebo části Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy je Prodávajícím dodáváno po částech Zboží sestávající z několika položek nebo částí.

7.1.2.Při uplatnění práva Kupujícího – spotřebitele na odstoupení dle bodu 7.1.1. je Kupující – spotřebitel povinen informovat Prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od Smlouvy, a to jednoznačným prohlášení. Pro tyto účely lze využít vzorový formulář na odstoupení Kupujícího – spotřebitele, který tvoří přílohu těchto VOP.

7.1.3.Doporučeným způsobem odstoupení od Smlouvy je písemné odstoupení vyplněním vzorového formuláře odeslaného buď doporučeným dopisem na adresu Prodávajícího nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícíhovraceni-GIENGER@elements-cz.cz. Prodávající potvrdí přijetí odstoupení od Smlouvy na e-mail, z nějž bylo odstoupení odesláno. V odstoupení bez využití vzorového formuláře je Kupující – spotřebitel povinen uvést alespoň své jméno a příjmení, kontaktní údaje, číslo Objednávky, datum převzetí Zboží, číslo bankovního účtu pro účely vrácení kupní ceny.

7.1.4.V případě odstoupení od Smlouvy je Kupující – spotřebitel povinen vrátit nepoškozené a kompletní Zboží, pokud možno včetně originálního balení a s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (kopií dokladu o koupi nebo kopií objednávky, návodem k použití, záručním listem apod.), na adresu:

GIENGER spol. s r.o. ODDĚLENÍ ZÁKAZNICKÝCH SLUŽEB Kvítkovická 1633 763  Napajedla

K dodržení lhůty pro odstoupení postačuje odeslat odstoupení před uplynutím příslušné lhůty.Zboží musí být zabaleno tak, aby se během přepravy k Prodávajícímu nepoškodilo!

7.1.5.Kupující – spotřebitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech uvedených v § 1837 OZ, zejména pak v následujících případech:

-Zboží bylo upraveno podle přání Kupujícího – spotřebitele;

-Zboží podléhá rychlé zkáze;

-Zboží bylo poškozeno nebo opotřebeno v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti;

-Zboží nebylo Kupujícím – spotřebitelem vráceno kompletní včetně veškerého příslušenství a souvisejících dokladů (záručního listu, návodu apod.);

-k vrácenému Zboží nebyl přiložen doklad o koupi dle bodu 7.1.4. VOP.

7.1.6.Odstoupí-li Kupující – spotřebitel od Smlouvy v souladu s těmito VOP, je povinen Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní od odstoupení od Smlouvy, zaslat nebo předat zpět Zboží, které od něj obdržel. Veškeré náklady na vrácení Zboží nese Kupující. Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou Prodávajícím přebírány a Prodávající neodpovídá za jejich nepřevzetí.

7.1.7.Odstoupí-li Kupující – spotřebitel oprávněně od Smlouvy, je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu – spotřebiteli uhrazenou cenu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od Smlouvy, včetně uhrazených nákladů na dodání Zboží Kupujícímu – spotřebiteli. V případě, že Kupující – spotřebitel v Objednávce zvolil jiný než nejlevnější způsob přepravy Zboží, který Prodávající nabízí, je Prodávající povinen mu vrátit náklady na dodání Zboží pouze do výše nákladů na tento nejlevnější způsob. Prodávající není povinen Kupujícímu – spotřebiteli vrátit jím uhrazené peněžní prostředky dříve, než mu Kupující – spotřebitel Zboží předá nebo než prokáže, že mu odeslal Zboží dle předchozího bodu 7.1.6. VOP.

7.1.8.Odstoupí-li Kupující – spotřebitel od Smlouvy v rozporu s těmito VOP, oznámí mu tuto skutečnost Prodávající prostřednictvím e-mailu, a bylo-li již Zboží vráceno Prodávajícímu, zašle Prodávající toto Zboží zpět na náklady Kupujícího – spotřebitele nebo toto Zboží uskladní na náklady Kupujícího – spotřebitel ve smyslu § 2402 a násl. OZ o úschově.

7.1.9.Kupující – spotřebitel neodpovídá v souvislosti s odstoupením od Smlouvy za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží včetně jeho funkčnosti. Pokud by před odesláním Zboží Prodávajícímu došlo k poškození, opotřebení (jinému než nutnému k obeznámení se se Zbožím) nebo částečnému spotřebování Zboží, odpovídá Kupující – spotřebitel Prodávajícímu za škodu, tímto způsobenou, nejvýše však do výše ceny Zboží. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody vůči nároku Kupujícího-spotřebitele na vrácení ceny Zboží. Za poškození Zboží není považováno poškození původního obalu, vzniklé v důsledku vybalení Zboží.

7.1.10.Poskytnul-li společně se Zbožím Prodávající Kupujícímu – spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Kupujícím – spotřebitelem dle bodu 7.1. VOP, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující – spotřebitel je povinen spolu se Zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

7.2.Odstoupení od Smlouvy Kupujícím, který není spotřebitelem

7.2.1.Kupující, který není spotřebitelem ve smyslu bodu 1.3.3. VOP, má právo odstoupit od uzavřené Smlouvy, jen pokud je to ve Smlouvě ujednáno, nebo pokud mu takové právo vyplývá ze zákona.

7.2.2.Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy pro podstatné porušení povinnosti Prodávajícího vyplývající mu ze Smlouvy, zejména je-li v prodlení s dodáním Zboží déle než 21 dní ode dne předpokládaného dodání zboží uvedeného v Objednávce.

7.3.Odstoupení od Smlouvy Prodávajícím

7.3.1.Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu vyprodání zásob Zboží, nedostupnosti Zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel Zboží přerušil výrobu nebo dovoz Zboží.

7.3.2.Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictví e-mailové adresy uvedené v Objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od Smlouvy již přijaté peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem.

8.Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

8.1.Není-li Kupující – spotřebitel spokojen s vyřešením své Reklamace nebo domnívá-li se, že Prodávající porušil jeho práva spotřebitele, má Kupující – spotřebitel možnost sdělit Prodávajícímu tyto skutečnosti v písemné formě (stížnost) na adresu sídla Prodávajícího, popř. elektronicky prostřednictvím kontaktního e-mailu. Prodávající po prošetření stížnosti zašle Kupujícímu – spotřebiteli své vyjádření, a to ve stejné formě, v jaké mu byla doručena (písemně, popř. elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího). Prodávající si vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které s ním neuzavřely Smlouvu.

8.2.Není-li Kupující spokojen s vyřešením své stížnosti či Reklamace ze strany Prodávajícího, popř. nechce-li vůbec komunikovat s Prodávajícím, je oprávněn obrátit se svými stížnostmi na příslušný orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI): https://www.coi.cz/. Na zde uvedené adrese lze nalézt návod, jakým způsobem podat stížnost, kterou může Kupující podat také elektronicky prostřednictvím e-podatelny ČOI, nebo jakým způsobem podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu (ADR) mezi Kupujícím spotřebitelem a Prodávajícím, a to rovněž u ČOI.

9.ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, zasílání obchodních sdělení

9.1.Zpracování osobních údajů

Kupující bere na vědomí, že na webových stránkách www.gcskupina.cz v záložce "Soubory ke stažení" je veřejně dostupný dokument Prodávajícího „ Informace o zpracování osobních údajů a kamerovém systému“ (dále také jen „Dokument“). Prostřednictvím Dokumentu Prodávající poskytuje podrobnější informace o svém kamerovém systému a dále poskytuje v souladu s nařízením (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( GDPR), podrobnější informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů s tím spojených.

9.2.Zasílání obchodních sdělení

Kupujícímu, který provedl registraci dle bodu 2.2. VOP a udělil souhlas se zasíláním obchodních sdělení, je Prodávající oprávněn zasílat obchodní sdělení obsahující informace o novinkách v nabídce Zboží v Online obchodě, ale rovněž o jiných službách či produktech Prodávajícího. Obchodní sdělení Prodávající smí zasílat poštou nebo elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího. Zasílání obchodních sdělení je Kupující oprávněn kdykoliv odmítnout či zrušit, a to bezplatně a bez jakýchkoliv sankcí, a to na webových stránkách Online prodeje v Uživatelském účtu v sekci Změna údajů.

10.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.Vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí výhradně českým právem, s vyloučením aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

10.2.Uzavřené Smlouvy jsou Prodávajícím archivovány v elektronické podobě po dobu 5 let od jejich uzavření, nejdéle však po dobu dle příslušných právních předpisů za účelem jejich úspěšného splnění, a nejsou veřejně přístupné.

10.3.Prodávající je oprávněn kdykoli zrušit Online obchod i bez udání důvodu. Tato skutečnost nemá vliv na již uzavřené Smlouvy.

10.4.Toto znění VOP je Kupujícímu dostupné na stránkách Online obchodu, přičemž Kupující je oprávněn si je kdykoli stáhnout a archivovat pro svou potřebu.

10.5.Prodávající je oprávněn znění VOP jednostranně změnit, přičemž na Smlouvy, uzavřené před datem účinnosti změny, se použije to znění VOP, které bylo účinné k okamžiku uzavření Smlouvy, a to i v případě, že plnění ze Smlouvy má být poskytnuto až po nabytí účinnosti nového znění VOP. Reklamace se řídí zněním VOP účinným ke dni uplatnění Reklamace.

10.6.Neplatnost jakékoliv části nebo těchto VOP nezpůsobuje neplatnost zbývajících částí a ustanovení VOP.

10.7.Toto znění VOP nabývá účinnosti dne 6.1.2023.
Minimum u této položky je
Maximum u této položky je