Košík0 Košík je prázdný
Košík0 Košík je prázdný

Všeobecné obchodní podmínky

online prodeje

   
1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.IdentifikaceProdávajícího

Prodávajícím a provozovateleminternetových stránek online prodeje je pro účely těchto Všeobecných obchodníchpodmínek online prodeje (dále také jen „VOP“) společnostGIENGER spol. s r.o., IČ: 44018045, se sídlem Napajedla, Kvítkovická 1633, PSČ 763 61, Českárepublika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudemv Brně, oddíl C, vložka 3321, www.gienger.cz.

1.2.Působnost VOP

1.2.1.Tyto VOP upravují práva a povinnosti Kupujícího aProdávajícího ze Smluv uzavřených ke Zboží v elektronické podobě prostřednictvímwebového rozhraní umístněného na webové stránce dostupné na internetové adresehttps://doplnkovezbozi.elements-cz.cz, a to včetně řešení Reklamací případnýchvad tohoto Zboží. VOP i Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.

1.2.2.Kupující bere na vědomí, že v rozsahu, v jakémSmlouva nestanoví jinak, se na ni v plné mířevztahují tyto VOP, a souhlasí s jejich zněním v plném rozsahu. Kupující odeslánímObjednávky stvrzuje, že se s VOP předem seznámil, že mu byly předuzavřením Smlouvy poskytnuty v archivovatelné podobě, a nemá k nim žádnévýhrady. V případě ujednání Smlouvy odchylných od ujednání v těchto VOP mápřednost ujednání uvedené ve Smlouvě, přičemž ostatní ujednání VOP tím nejsou dotčena.

1.2.3.Prodávající upozorňuje Kupující, že:

-veškeré nákresy, fotografie aobrázky Zboží zveřejněné na stránkách Online obchodu jsou pouzeilustrační a jednotlivé varianty Zboží či produktů se mohou lišit detailyuvedenými v popisu daného Zboží či produktu. Zobrazení barev je limitovánotechnickými možnostmi prohlížecího zařízení a nemusí tak vždy zcela přesněodpovídat skutečnosti. Doplňky a dekorace (např. madla, ručníky, baterie, kelímkyapod.) nejsou součástí produktů, pokud tak není přímo uvedeno. Skutečné rozměryněkterých produktů se mohou od deklarovaných hodnot lišit v rámci příslušnýchnorem;

-předmětem Smluv je pouze dodávka Zboží bez jeho následné montáže či instalace;

-Prodávající dodává Zbožípouze na území České republiky.

1.3.Definice avýklad pojmů

1.3.1.Dodání Zboží – zadodání Zboží se rozumí předání Zboží prvnímu dopravci k odeslání na místourčení. Prodávající neumožňuje osobní odběr Zboží v jeho provozovnách;

1.3.2.Kupující – fyzickánebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavírá Smlouvu prostřednictvímOnline obchodua která Zboží odebírá pro svouvlastní potřebu jako koncový uživatel; není-li výslovně v úvodupříslušného ustanovení těchto VOP uvedeno jinak, označuje pojem „Kupující“rovněž „Kupujícího – spotřebitele“;

1.3.3.Kupující – spotřebitel – fyzická osoba,která ve smyslu § 419 OZ uzavírá Smlouvu prostřednictvím Online obchodu mimorámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání;

1.3.4.Objednávka – návrh Kupujícího na uzavření Smlouvy;

1.3.5.Online obchod – internetový online obchod provozovanýProdávajícím na internetové adrese https://doplnkovezbozi.elements-cz.czzaměřený na prodej Zboží;

1.3.6.OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanskýzákoník;

1.3.7.Podstatné porušení Smlouvy – takové porušení smluvních povinnostívyplývajících z uzavřené Smlouvy, o němž strana porušující Smlouvu jižv době jejího uzavření věděla nebo musela vědět, že by druhá stranaSmlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení v době jejího uzavřenípředvídala;

1.3.8.Přechod nebezpečí škody na Zboží – takový přechod odpovědnosti za škody naZboží jako ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení Zboží, a to bez ohleduna to, z jakých příčin k nim došlo, ve smyslu § 2121 a násl. OZ;

1.3.9.Reklamace – uplatněnínároků Kupujícího z titulu odpovědnosti za vady Zboží;

1.3.10.Smlouva – kupní smlouva, kterou prostřednictvím Online obchoduuzavírá Kupující s Prodávajícím ke Zboží;

1.3.11.Uplatnění vady: vytknutí vady ve smyslu OZ;

1.3.12.VOP – tyto Všeobecné obchodní podmínky online prodeje,přičemž Kupující je povinen před odesláním Objednávky potvrdit, že souhlasí sjejich zněním. VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy;

1.3.13.Zboží – sortiment výrobků a produktů uvedený na internetovýchstránkách Online obchodu.

2.NABÍDKA ZBOŽÍ,OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1.Nabídka Zboží

2.1.1.Zboží, které Prodávajícínabízí, je uveřejněno na internetových stránkách Online obchodu v jednotlivýchkategoriích a podkategoriích dle druhu Zboží. Vystavení Zboží na těchtostránkách je výzvou k zaslání Objednávky (návrhu na uzavření Smlouvy), neníurčeno určitým adresátům a není závaznou nabídkou na uzavření Smlouvy ve smyslu§ 1732 odst. 2 OZ. Vystavením Zboží na internetových stránkách Online obchodu Prodávajícínezaručuje dostupnost Zboží.

2.1.2.Nabídka Zbožíobsahuje zejména následující informace:

-označení Zboží a popis jeho hlavníchparametrů,

-skladová dostupnost Zboží,

-kódové označení Zboží,

-cena Zboží.

2.2.Registrace Kupujícího a uživatelský účet

2.2.1.Kupující mámožnost (nikoliv povinnost) provést kdykoliv registraci v Online obchodě.Pokud se rozhodne pro registraci, udělí souhlas s registrací a s poskytnutímosobních údajů pro účely registrace označením příslušných „zaškrtávacíchpolíček“.

2.2.2.Na základěnepovinné registrace Kupujícího provedené na webové stránce Online obchodu můžeKupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Z něj může Kupujícíprovádět správu svých údajů (včetně udělení či odebrání souhlasu se zasílánímobchodních sdělení), změnit heslo, spravovat hlídané produkty, zobrazovatseznam Objednávek, faktur a zásilek.

2.2.3.Při registraci apři objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechnyúdaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změněpovinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a přiobjednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.2.4.Přístup kuživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující jepovinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jehouživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtutřetím osobám.

2.2.5.Prodávající můžezrušit uživatelský účet Kupujícího, a to zejména v případě, kdy Kupující neplnínebo poruší své povinnosti ze Smlouvy a těchto VOP. O zrušení uživatelskéhoúčtu může Kupující kdykoliv požádat Prodávajícího e-mailem zaslaným na adresu:obchod-GIENGER@elements-cz.cz.

2.2.6.Kupující bere navědomí, že uživatelský účet či celý Online obchod nemusí být dostupnýnepřetržitě, a to zejména s ohledem na nezbytnou údržbu hardwarového čisoftwarového vybavení Prodávajícího.

2.2.7.Kupující souhlasís použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Nákladyvzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislostis uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonníhovory apod.) si hradí Kupující sám.

2.3.Objednávka Zboží a uzavření Smlouvy

2.3.1.Kupující, který mázájem Zboží zakoupit, toto Zboží kliknutím na odkaz „DO KOŠÍKU“ vloží do virtuálníhonákupního košíku. Poté může pokračovat v nákupu dalšího Zboží. Veškeré Zboží,které vložil do nákupního košíku, může Kupující zkontrolovat kliknutím na ikonunákupního košíku v horní části webovéstránky. Zde si může Kupující prohlédnout veškeré položky nákupu, zkontrolovat jejichceny včetně DPH, a množství Zboží. Kupující má právo v této fázi nákupuodstranit položky z nákupního košíku, popřípadě upravit jejich množství.

2.3.2.Po provedené kontrole Zbožídále Kupující před odesláním Objednávky zejména:

a)vyberezpůsob dodání Zboží,

b)vyberezpůsob úhrady kupní ceny,

c)zadá svézákladní údaje,

d)udělísouhlas s aktuálním zněním VOP označením„zaškrtávacího políčka“, bez toho nelze Objednávku odeslat,

e)zadásvédodací a fakturační údaje,

f)dokončí a odešle Objednávku prostřednictvím kliknutína tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“.

2.3.3.Veškeré Objednávky učiněné Kupujícím jsou považovány zanávrh na uzavření Smlouvy ve smyslu § 1731 OZ a jsou pro Kupujícího právnězávazné. OdeslánímObjednávky uděluje Kupující Prodávajícímu souhlas ve smyslu § 26 odst. 3 zákonač. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty s tím, aby mu Prodávajícízaslal daňový doklad (fakturu) v elektronické podobě.

2.3.4.Prodávající Objednávkuučiněnou Kupujícím po kontrole dostupnosti Zboží potvrdí odesláním e-mailovézprávy, a to nejpozději ve lhůtě do 2 pracovních dnů od přijetí ObjednávkyKupujícího. Tuto lhůtu obě smluvní strany považují za bezodkladné přijetínávrhu na uzavření Smlouvy. Nepotvrdí-liProdávající ObjednávkuKupujícího v uvedené lhůtě, má se za to, že Objednávku nepřijímá. Nečinnost Prodávajícíhonezakládá domněnku souhlasu s Objednávkou. Prodávající nezodpovídá zajakékoliv chybně vyplněné kontaktní údaje, v důsledku čehož potvrzeníObjednávky nemůže být doručeno Kupujícímu, ani za jakoukoli jinou nemožnostdoručení potvrzení Objednávky Kupujícímu.

2.3.5.Na přijetíObjednávky a uzavření Smlouvy není dán právní nárok.

2.3.6.PotvrzeníObjednávky Prodávajícím je akceptací návrhu Kupujícího na uzavření Smlouvy,přičemž Smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení Objednávky Kupujícímua stává se pro její strany právně závaznou. Prodávajícímu tímto vznikápovinnosti Zboží dodat Kupujícímu dle bodu 3. VOPa Kupujícímu vzniká povinnost Zboží převzít a zaplatit za ně Prodávajícímusjednanou kupní cenu. Přílohu potvrzení Objednávky tvoříVOP.

2.3.7.Kupující mámožnost prohlížení webových stránek Online obchodu, odeslání Objednávky, auzavření Smlouvy zcela zdarma, s výjimkou nákladů na připojeník internetu a na provoz zařízení, která k připojení a prohlíženíinternetu či ke komunikaci s Prodávajícím používá.

2.4.Kupní cena aplatební podmínky

2.4.1.Kupující jepovinen uhradit za Zboží řádně a včas Prodávajícímu sjednanou kupní cenu,včetně nákladů a poplatků za zvolený způsob úhrady kupní ceny a za zvolenýzpůsob dodání Zboží, a to způsobem, ve výši a v termínu dleSmlouvy a těchto VOP. Kupující bude o ceně zboží a všech poplatcíchinformován v košíku před odesláním Objednávky.

2.4.2.Prodávající umožňuje tyto způsoby úhrad:

-platební kartou,

-bankovním převodem (příkaz k úhradě),

-mobilní platbou (např. m-platba, Premium SMS),

-online z internetovéhobankovnictví vybraných bank(okamžitá úhrada),

-elektronickou peněženkou (např. Google Pay, PayPal,MasterPass, GoPay),

-platba na dobírku, tj. zaplacením kupní ceny při osobním převzetí Zboží,kdy Kupující uhradí kupní cenu přímo dopravci Zboží při dodání Zboží.

2.4.3.V případěbezhotovostní platby je povinnost Kupujícího uhradit kupní cenu splněnaokamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

3.DODÁNÍ ZBOŽÍ

3.1.Lhůty pro dodání Zboží

3.1.1.Prodávající dodá ZbožíKupujícímu v termínu uvedeném u jednotlivého Zboží na internetovýchstránkách Online prodeje v době odeslání Objednávky, nebyl-li dohodnutjiný termín dodání.

3.1.2.Lhůtak dodání Zboží běží až od přijetí platby na účet Prodávajícího,v případě dodání Zboží na dobírku od okamžiku potvrzení přijetí ObjednávkyProdávajícím.

3.2.Způsob dodáníZboží

3.2.1.Prodávající dodává Zbožípouze prostřednictvím svého dopravce, ato pouze na území České republiky. Kupující je povinen dodávané Zboží převzít,pokud tyto VOP nestanoví jinak.

3.2.2.Kupující bude o doručení Zbožíinformován prostřednictvím e-mailu na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl při Objednávce. Přílohu tohotoe-mailu bude tvořit daňový doklad (faktura) o úhradě kupní ceny a dalších nákladů apoplatků spojených s úhradou a dodáním Zboží, a to ve formátu PDF. Taktozaslaná elektronická faktura je plnohodnotnou náhradou faktury v listinnépodobě. Prodávající je oprávněn podle svého uvážení zaslat Kupujícímu fakturu iv listinné podobě

3.2.3.V případědodání Zboží na kterékoli místo určené Kupujícím v rámci České republikyje Zboží Kupujícímu dodáno v souladu s § 2090 a násl. OZ, je-li Prodávajícímpředáno prvnímu dopravci k doručení do místa určení.

3.2.4.Pro celou Českou republiku je doprava zajišťována Prodávajícímnebo jeho smluvním dopravcem,přičemž výběr dopravce závisí na charakteru (např. křehké zboží) a objemuzásilky a jeho výběr provádí Prodávající.

3.2.5.Cena dopravy včetně balného závisí na objemu a charakteruZboží, přičemž Prodávající ji určuje takto:

-Zásilkys cenou nižší než 5.000 Kč vč. DPH – 121 Kč;

-Zásilkys cenou od 5.000 Kč vč. DPH –zdarma.

3.2.6.Převzetí zásilky se Zbožím oddopravce

Kupující je povinen reklamovat zjištěné vadyzásilky a uplatňovat právo na náhradu škody přímo u dopravce, a topísemnou formou a neprodleně po zjištění vad či škod zásilky.Kupující jepovinen při přebírání zásilky od dopravce provést její vizuální kontrolu aje-li zásilka či její obal poškozen, je Kupující povinen tuto skutečnost neprodleněsdělit řidiči dopravce a tuto skutečnost zapsat do přepravního dokladu dopravce,případně odmítnout převzetí takové zásilky.

Pokud Kupující po rozbalení zásilky zjistí,že zaslané Zboží je poškozeno nebo je nekompletní (kusově, typově), je Kupujícípovinen takové Zboží neprodleně reklamovat v souladu s těmito VOP u Prodávajícího.

3.2.7.Kupující je povinenprohlédnout Zboží bez zbytečnéhoodkladu po jeho převzetí za účelem včasného zjištění vad, které vykazuje užpři převzetí (množství a zjevná poškození zásilky). Zjistí-li Kupující nazákladě řádně a včas provedené prohlídky, že má Zboží vady,zejména neodpovídá-li Zboží Smlouvě nebo bylo dodáno v nesprávnémmnožství, je povinen tyto vady Prodávajícímu neprodleně oznámit.

3.2.8.Kupující, který je podnikatelem,je povinen Zboží prohlédnout s odbornou péčí, očekávanou od podnikatele.Prodávající není povinen vyhovět nárokům z odpovědnosti za vady, u nichžKupující tuto povinnost porušil.

3.2.9.Pokud dopravce nezastihneKupujícího při prvním pokusu o doručení zásilky, bude zásilka automatickydoručována následující pracovní den. Po druhém neúspěšném pokusu o její doručeníbude zásilka uložena na nejbližším depu dopravce a následně vrácenaProdávajícímu. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutnodoručovat Zboží opakovaně, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu nákladyspojené s opakovaným doručováním Zboží. Opakované doručování Zboží je zpoplatněnočástkou 121,- Kč.

3.3.Přechodvlastnického práva a nebezpečí škody na Zboží

Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícíhopřevzetím tohoto Zboží od dopravce a zaplacením kupní ceny včetně dopravy. Nebezpečíškody na Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku předání Zboží prvnímu dopravcik odeslání do místa určení.

4.REKLAMACE A ODPOVĚDNOSTPRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY ZBOŽÍ VŮČI KUPUJÍCÍMU, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITELEM

4.1.Odpovědnost Prodávajícího

Prodávajícíodpovídá za to, že Zboží nemá vady v souladu s OZ.

4.2.Nároky Kupujícího z množstevních vad Zboží

4.2.1.Dodání menšího množství Zboží

- Pokud z dokladu o předáníZboží nebo z prohlášení Prodávajícího vyplývá, že dodává Zboží v menšímmnožství nebo jen jeho část, nepovažuje se tato částečná dodávka Zboží za vadu.Dodání zbývajícího množství Zboží nebo zbývající části Zboží závisí nadodatečné dohodě Smluvních stran.

- Pokud z dokladu o předáníZboží nebo z prohlášení Prodávajícího nevyplývá, že dodává Zboží v menšímmnožství nebo jen jeho část, pak je Kupující povinen v souladu s bodem6 VOP ohlásittuto skutečnost Prodávajícímu ve lhůtě 48 hod od dodání Zboží. Prodávajícínásledně, nedohodne-li se s Kupujícím jinak, dodá zbývající množství Zbožínebo jeho zbývající část Kupujícímu.

4.2.2.Dodání většího množství Zboží

V případě, žeProdávající dodá Kupujícímu větší množství Zboží, než jaké vyplývá ze Smlouvy,je Kupující povinen ve lhůtě 48 hod od dodání (převzetí) Zboží sdělitProdávajícímu, že nadbytečné množství nepřijímá, jinak se Smlouva považuje zauzavřenou i ohledně tohoto nadbytečného množství, přičemž kupní cena budezvýšena způsobem odpovídajícím většímu množství.

4.3.Nároky Kupujícího z jiných než množstevních vad Zboží

4.3.1.Porušení Smlouvy podstatnýmzpůsobem

4.3.1.1.Pokud vady Zboží znamenají, že je Smlouva porušena podstatným způsobemve smyslu bodu 1.3.7. VOP,má Kupující právo požadovat:

-odstranění vad výměnou vadného Zboží za Zbožíbezvadné,

-odstranění vad opravou Zboží,

-přiměřenou slevu z kupní ceny,

-odstoupení od Smlouvy.

4.3.1.2.Volbu některého z nároků dle předchozího bodu je Kupující povinenoznámit současně s oznámením vad, nejpozději však do 3 dnů od odeslání tohotooznámení Prodávajícímu. Již uplatněný nárok Kupujícího není možné změnit,ledaže s tím vysloví souhlas Prodávající, nebo že se ukáže, že Kupující původněpožadoval opravu Zboží, které však vykazuje vady neodstranitelné.

4.3.1.3.Nárok na odstoupení od Smlouvy nemůže Kupující uplatnit v případě,že nemůže vrátit Zboží ve stavu, v jakém je obdržel, s výjimkou těchto případů:

-před řádným zjištěním vad bylo Zboží prodáno nebospotřebováno, pak je Kupující povinen vrátit Zboží doposud neprodané nebonespotřebované a poskytnout Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl zuvedeného použití či prodeje prospěch,

-ke změně stavu Zboží došlo v důsledkuprohlídky Zboží za účelem zjištění jeho vad,

-Kupující Zboží použil ještě před zjištěním jehovad,

-Kupující sám nemožnost vrácení Zboží ve stejnémstavu nezpůsobil svým jednáním nebo opomenutím.

4.3.1.4.Uplatňoval-li Kupující slevu z kupní ceny, pak Prodávající, uzná-liReklamaci za oprávněnou, oznámí Kupujícímu výši poskytnuté slevy a zrealizujeji např. formou opravného daňového dokladu (dobropisu).

4.3.2.Porušení Smlouvy nepodstatným způsobem

Za nepodstatné porušení Smlouvyse považuje jiné porušení než podstatné ve smyslu bodu 1.3.7. VOP.Pokud vady Zboží znamenají, že je Smlouva porušena nepodstatným způsobem, pakmá Kupující právo na:

-dodání chybějícího Zboží,

-odstranění vad opravou Zboží,

-přiměřenou slevu z kupní ceny. Uplatnění práva napřiměřenou slevu z kupní ceny je povinen Kupující oznámit Prodávajícímusoučasně s Reklamací, jinak je Prodávající povinen dle své volby dodatchybějící Zboží, dodat Zboží nové nebo odstranit vady Zboží opravou.Uplatňoval-li Kupující slevu z kupní ceny, pak Prodávající, uzná-li Reklamaciza oprávněnou, oznámí Kupujícímu výši poskytnuté slevy a zrealizuje ji např.formou opravného daňového dokladu (dobropisu).

4.4.Lhůta k vyřízení Reklamace

Smluvní strany sev Reklamačním protokolu dohodnou na předpokládané lhůtě vyřízeníreklamace. Reklamaci podanou Kupujícím vyřídí Prodávající zpravidla do 30 dní ode dne jejího řádnéhouplatnění dle těchto VOP s přihlédnutím ke složitosti a případné technickéči administrativní náročnosti (např. projednání s výrobcem reklamovanéhoZboží).

5. REKLAMACE a Odpovědnost Prodávajícího za vady vůči Kupujícímu – spotřebiteli

5.1.Odpovědnost Prodávajícího

Prodávající odpovídá Kupujícímu – spotřebiteli za to, že Zboží nemá vady v souladu s OZ.

5.2.Nároky Kupujícího – spotřebitele z množstevních vad Zboží

Dodání menšího množství Zboží

5.2.1.Pokud z dokladu o předáníZboží nebo z prohlášení Prodávajícího vyplývá, že dodává Zboží v menšímmnožství nebo jen jeho část, nepovažuje se tato částečná dodávka Zboží za vadu.Dodání zbývajícího množství Zboží nebo zbývající části Zboží závisí na dodatečnédohodě Smluvních stran.

5.2.2.Pokud z dokladu o předáníZboží nebo z prohlášení Prodávajícího nevyplývá, že dodává Zboží v menšímmnožství nebo jen jeho část, pak je Kupující – spotřebitel povinen v souladus bodem 6 VOP ohlásittuto skutečnost Prodávajícímu ve lhůtě 48 hod od dodání Zboží. Prodávajícínásledně, nedohodne-li se s Kupujícím jinak, dodá zbývající množství Zbožínebo jeho zbývající část neprodleně Kupujícímu – spotřebiteli.

5.3.Nároky Kupujícího – spotřebitele z jiných než množstevních vadZboží

5.3.1.Výměna Zboží a odstoupení od Smlouvy

Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené,může Kupující – spotřebitel požadovat dodání nového Zboží bez vad, avšaktýká-li se vada jen součásti Zboží, může Kupující spotřebitel požadovat jenvýměnu součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující – spotřebitel odSmlouvy odstoupit. Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti máKupující – spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádněužívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovémpřípadě má Kupující – spotřebitel i právo od Smlouvy odstoupit.

5.3.2.Bezplatné odstranění vady

Jde-li o takovou vadu Zboží, kdy výměna za novéZboží by byla vzhledem k povaze vady neúměrná (zejména lze-li vaduodstranit bez zbytečného odkladu), má Kupující – spotřebitel právo pouze nabezplatné odstranění vady, které zajistí Prodávající a dohodnes Kupujícím – spotřebitelem.

5.3.3.Přiměřená sleva

Neodstoupí-liKupující – spotřebitel od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání novéhoZboží bez vad či na výměnu součásti Zboží nebo na bezplatnou opravu Zboží, můžepožadovat přiměřenou slevu. Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevui v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jehosoučást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravuv přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu – spotřebiteli působiloznačné obtíže.

5.4.Lhůta pro uplatnění práv Reklamací

5.4.1.Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 2 (dvou) let od jeho převzetí.

5.4.2.Projeví-li se vada v průběhu 1(jednoho) roku od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

5.5.Lhůta k vyřízení Reklamace

Smluvní stravy sedohodnou v Reklamačním protokolu na předpokládané době vyřízení Reklamace.Reklamaci podanou Kupujícím – spotřebitelem je Prodávající povinenvyříditnejpozději do 30 dní ode dne jejího řádného uplatnění dle těchto VOP,nedohodne-li Prodávající s Kupujícím – spotřebitelem delší lhůtu.

6.REKLAMACE – Společná ustanovení

6.1.Místo uplatnění Reklamace

Kupující je oprávněn Zbožíreklamovat u Prodávajícího na adrese:

GIENGER spol. s r.o.
ODDĚLENÍ ZÁKAZNICKÝCH SLUŽEB
Kvítkovická1633
76361 Napajedla
e-mail: reklamace-GIENGER@elements-cz.cz.

6.2.Způsob uplatnění a vyřízení Reklamace

6.2.1.Uplatnění Reklamace

-Kupující je povinen svá práva z vadného plněníuplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy Kupující vady zjistil nebo je zjistitmohl. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození Zboží, pokud jejKupující užívá, ačkoliv o vadě ví.

-Kupující je povinen Reklamaci uplatnit (oznámit) v písemné podobě adoručit ji Prodávajícímu (např. osobně, poštou,prostřednictvím e-mailu) na adresu Prodávajícího uvedenou v bodu 6.1. těchtoVOPa současně umožnit Prodávajícímuprohlídku reklamovaného Zboží dle bodu 6.2.2. VOP, jakonezbytné předpoklady pro řádné uplatnění Reklamace.

-Oznámení Kupujícího musí obsahovat zejména popisvad, Kupujícím požadovaný způsob vyřízení Reklamace v souladu s těmitoVOP a kontaktní údaje Kupujícího. Kupující není oprávněn bez souhlasuProdávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení Reklamace vyjma situace, kdyjím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

-Kupující je současně povinen prokázat, že mu náležíprávo uplatnit Reklamaci, zejména doložit datum koupě Zboží u Prodávajícího(předložením prodejního dokladu (faktury) vystaveného Prodávajícím, záručníholistu, popř. jiným věrohodným způsobem) a dále doložit dokumenty o případnějiž provedených opravách, o montáži Zboží, apod.

-Lhůty k uplatnění Reklamace nelze považovat zastanovení životnosti Zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti Zboží, jehoúdržbu a správnost či intenzitu užívání nebo na dohodu mezi Kupujícím a Prodávajícím.

6.2.2.Prohlídka reklamovaného Zboží

NásledněProdávající s Kupujícím dohodne způsobzasláníreklamovaného Zboží (např. Kupujícím, smluvním dopravcem Prodávajícího),popř. jiný způsob prohlídky reklamovaného Zboží(např. odeslání Zboží do nejbližšího servisního střediska příslušeného výrobceZboží, vyzvednutí Zboží smluvním dopravcem prodávajícího přímo v místědohodnutém s Kupujícím). V případě, že Zboží nelze zaslat (např.když již bylo Zboží zamontováno, použito) dohodne se Prodávajícís Kupujícím na jiném způsobu prohlídky Zboží (např. prohlídka ZbožíProdávajícím či servisním technikem dodavatele Prodávajícího v místě, kdese Zboží nachází) a Kupující je povinen na výzvu takovou prohlídku Zboží umožnit.Zboží, které bylo zamontováno, nesmí být dodoby rozhodnutí o Reklamaci demontováno, nedohodnou-li se Prodávající aKupující jinak. Kupující je povinen reklamované Zbožízaslat Prodávajícímu neprodleně po dohodnutí způsobu zaslání Zboží.

6.2.3.Lhůta k vyřízení Reklamace

Lhůta k vyřízení Reklamace je upravenav případě Kupujícího, který není spotřebitelem, v bodě 4.4. VOP, a Kupujícího – spotřebitele v bodě 5.4. VOP. O vyřízení Reklamace informuje Prodávající Kupujícíhozpravidla telefonicky a zasláním či předáním Reklamačního protokolu.Řádnýmuplatněním Reklamace se rozumí Uplatnění reklamace (podle bodu 6.2.1. VOP) a současně umožnění prohlídky reklamovaného Zboží (dle bodu 6.2.2. VOP).

6.2.4.Náklady Reklamace

V případě oprávněné Reklamaceuhradí Prodávající Kupujícímu prokazatelně a důvodně vynaložené náklady naReklamaci. V případě neoprávněné Reklamace uhradí Kupující Prodávajícímuprokazatelně a důvodně vynaložené náklady na Reklamaci.

6.2.5.Převzetí Zboží po zamítnutíReklamace

Prodávající v případězamítnutí reklamace Zboží doručeného na adresu uvedenou v bodě 6.1. VOP nabídneKupujícímu zaslání tohoto Zboží zpět na náklady Kupujícího, nebo ekologickoulikvidaci Zboží na náklady Prodávajícího. Kupující je povinen se k návrhuvyjádřit do 30 dnů.

6.3.Reklamační protokol

O uplatnění a vyřízení Reklamace budeProdávajícím vyhotoven Reklamační protokol obsahující mj.:

-datum uplatnění Reklamace,

-důvody Reklamace,

-způsob vyřízení Reklamace požadovaný Kupujícím,

-kontaktní údaje Kupujícího,

-rozhodnutí o Reklamaci a způsob jejího vyřízení(např. výměna Zboží),

-zdůvodnění případného zamítnutí Reklamace,

-datum vyřízení Reklamace,

který Prodávající předá Kupujícímu osobě nebo jejzašle Kupujícímu písemně či elektronicky na jím uvedenou adresu či e-mailovouadresu uvedenou v Reklamačním protokolu či v oznámení Kupujícího ouplatnění Reklamace.

6.4.Vyloučení odpovědnosti Prodávajícího:

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé:

-nesprávným nebo nevhodným projektem;

-nevhodným skladováním nebo přepravou prováděnouKupujícím;

-nevhodným elektrickým jištěním, nedodrženímpředepsaného napětí;

-neodborným či nevhodným zásahem, úpravou, montáží,demontáží, manipulací, zapojením, obsluhou apod., ledaže Prodávající spolu seZbožím nedodal návody k užívání daného Zboží s výjimkou pravidel, o nichžlze předpokládat, že jsou Kupujícímu známy;

-použitím k nevhodnému účelu či v extrémníchprovozních podmínkách;

-živelnou katastrofou, násilným poškozením,zanedbáním údržby;

-opotřebenímZboží způsobeným jeho nikoliv obvyklým užíváním;

a dále za vady:

-o kterých Kupující v době uzavření Smlouvy věděl(např. byly uvedeny ve Smlouvě nebo byly uvedeny na stránkách Online obchodu) nebos přihlédnutím k okolnostem jejího uzavření musel vědět, anebo kterou Kupujícímusel s vynaložením obvyklé pozornosti již při uzavření Smlouvy poznat;

-které Kupující sám způsobil;

-které Kupující neoznámil Prodávajícímu bezzbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péčizjistit, ledaže je vada důsledkem skutečnosti, o které Prodávající v doběpřechodu nebezpečí škody na Zboží věděl nebo musel vědět;

-pro které poskytl Prodávající slevu z kupní ceny;

-které byly vytýkány již v minulosti, pokud na něbyla poskytnuta sleva z kupní ceny;

-u Zboží použitého za vady vzniklé jeho dřívějšímpoužitím nebo opotřebením;

-vyplývá-li to z povahy Zboží.

7.ODSTOUPENÍ ODSMLOUVY

7.1.Odstoupení od Smlouvy Kupujícím – spotřebitelem

7.1.1.Kupující – spotřebitelprávo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů:

-od převzetí Zboží Kupujícím nebo jímurčenou třetí osobou (jinou než dopravcem), nebo;

-od převzetí poslední dodávky ZbožíKupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě,kdy Kupující objednal různé Zboží v rámci jedné Objednávky, avšak Prodávajícímu je dodal zvlášť ve dvou nebo více dodávkách, nebo;

-od převzetí poslední položky nebo částiZboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem)v případě, kdy je Prodávajícím dodáváno po částech Zboží sestávajícíz několika položek nebo částí.

7.1.2.Při uplatněnípráva Kupujícího – spotřebitele na odstoupení dle bodu 7.1.1. je Kupující –spotřebitel povinen informovat Prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit odSmlouvy, a to jednoznačným prohlášení. Pro tyto účely lze využítvzorovýformulář na odstoupení Kupujícího – spotřebitele, který tvoří přílohu těchtoVOP.

7.1.3.Doporučeným způsobem odstoupení od Smlouvy je písemné odstoupení vyplněním vzorového formuláře odeslaného buď doporučeným dopisem na adresu Prodávajícího nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícíhovraceni-GIENGER@elements-cz.cz. Prodávající potvrdí přijetí odstoupení od Smlouvy nae-mail, z nějž bylo odstoupení odesláno.V odstoupení bez využití vzorového formuláře je Kupující –spotřebitel povinen uvést alespoň své jméno a příjmení, kontaktní údaje, čísloObjednávky, datum převzetí Zboží, číslo bankovního účtu pro účely vrácení kupníceny.

7.1.4.V případěodstoupení od Smlouvy je Kupující – spotřebitel povinen vrátit nepoškozené akompletní Zboží, pokud možno včetně originálního balení a s veškerýmpříslušenstvím a s kompletními doklady (kopií dokladu o koupi nebo kopiíobjednávky, návodem k použití, záručním listem apod.), na adresu:

GIENGER spol. s r.o.ODDĚLENÍ ZÁKAZNICKÝCH SLUŽEBKvítkovická1633763  Napajedla

K dodržení lhůty pro odstoupenípostačuje odeslat odstoupení před uplynutím příslušné lhůty.Zbožímusí být zabaleno tak, aby se během přepravy k Prodávajícímu nepoškodilo!

7.1.5.Kupující – spotřebitel není oprávněn odstoupit odSmlouvy v případech uvedených v § 1837 OZ, zejména pak v následujícíchpřípadech:

-Zboží bylo upraveno podle přáníKupujícího – spotřebitele;

-Zboží podléhá rychlé zkáze;

-Zboží bylo poškozeno nebo opotřebenov důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s nímnakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti;

-Zboží nebylo Kupujícím – spotřebitelemvráceno kompletní včetně veškerého příslušenství a souvisejících dokladů(záručního listu, návodu apod.);

-k vrácenému Zboží nebyl přiložen doklado koupi dle bodu 7.1.4.VOP.

7.1.6.Odstoupí-li Kupující – spotřebitel od Smlouvy v souladu s těmito VOP, je povinen Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní od odstoupení od Smlouvy, zaslat nebo předat zpět Zboží, které od něj obdržel. Veškeré náklady na vrácení Zboží nese Kupující. Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou Prodávajícím přebírány a Prodávající neodpovídá za jejich nepřevzetí.

7.1.7.Odstoupí-liKupující – spotřebitel oprávněně od Smlouvy, je Prodávající povinenvrátit Kupujícímu – spotřebiteli uhrazenou cenu nejpozději do 14 dnůode dne doručení odstoupení od Smlouvy, včetně uhrazených nákladů na dodáníZboží Kupujícímu – spotřebiteli. V případě, že Kupující – spotřebitelv Objednávce zvolil jiný než nejlevnější způsob přepravy Zboží, který Prodávajícínabízí, je Prodávající povinen mu vrátit náklady na dodání Zboží pouze do výšenákladů na tento nejlevnější způsob. Prodávající není povinen Kupujícímu – spotřebitelivrátit jím uhrazené peněžní prostředky dříve, než mu Kupující – spotřebitelZboží předá nebo než prokáže, že mu odeslal Zboží dle předchozího bodu 7.1.6.VOP.

7.1.8.Odstoupí-liKupující – spotřebitel od Smlouvy v rozporu s těmito VOP, oznámímu tuto skutečnost Prodávající prostřednictvím e-mailu, a bylo-li již Zbožívráceno Prodávajícímu, zašle Prodávající toto Zboží zpět na náklady Kupujícího – spotřebitelenebo toto Zboží uskladní na náklady Kupujícího – spotřebitel vesmyslu § 2402 a násl. OZ o úschově.

7.1.9.Kupující – spotřebitelneodpovídá v souvislosti s odstoupením od Smlouvy za snížení hodnotyZboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím způsobem, který je nutnýk obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží včetně jehofunkčnosti. Pokud by před odesláním Zboží Prodávajícímu došlok poškození, opotřebení (jinému než nutnému k obeznámení se seZbožím) nebo částečnému spotřebování Zboží, odpovídá Kupující – spotřebitelProdávajícímu za škodu, tímto způsobenou, nejvýše však do výše ceny Zboží.Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhraduškody vůči nároku Kupujícího-spotřebitele na vrácení ceny Zboží. Za poškozeníZboží není považováno poškození původního obalu, vzniklé v důsledkuvybalení Zboží.

7.1.10.Poskytnul-lispolečně se Zbožím Prodávající Kupujícímu – spotřebiteli dárek, jedarovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelemuzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od SmlouvyKupujícím – spotřebitelem dle bodu 7.1.VOP, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující – spotřebitelje povinen spolu se Zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

7.2.Odstoupení odSmlouvy Kupujícím, který není spotřebitelem

7.2.1.Kupující, kterýnení spotřebitelem ve smyslu bodu 1.3.3.VOP, má právo odstoupit od uzavřené Smlouvy, jen pokud je to ve Smlouvěujednáno, nebo pokud mu takové právo vyplývá ze zákona.

7.2.2.Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy pro podstatnéporušení povinnosti Prodávajícího vyplývající mu ze Smlouvy, zejména je-li vprodlení s dodáním Zboží déle než21 dní ode dne předpokládaného dodání zboží uvedeného v Objednávce.

7.3.Odstoupení od Smlouvy Prodávajícím

7.3.1.Prodávající je oprávněn odstoupitod Smlouvy z důvodu vyprodání zásob Zboží, nedostupnosti Zboží, anebo kdyžvýrobce, dovozce anebo dodavatel Zboží přerušil výrobu nebo dovoz Zboží.

7.3.2.Prodávající bezodkladně informujeKupujícího prostřednictví e-mailové adresy uvedené v Objednávce a vrátí velhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od Smlouvy již přijaté peněžní prostředkyvčetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, a to stejnýmzpůsobem.

8.Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

8.1.Není-li Kupující –spotřebitel spokojen s vyřešením své Reklamace nebo domnívá-li se, žeProdávající porušil jeho práva spotřebitele, má Kupující – spotřebitel možnostsdělit Prodávajícímu tyto skutečnosti v písemné formě (stížnost) na adresusídla Prodávajícího, popř. elektronicky prostřednictvím kontaktního e-mailu.Prodávající po prošetření stížnosti zašle Kupujícímu – spotřebiteli svévyjádření, a to ve stejné formě, v jaké mu byla doručena (písemně, popř.elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího). Prodávající si vyhrazuje právonereagovat na stížnosti třetích osob, které s ním neuzavřely Smlouvu.

8.2.Není-li Kupujícíspokojen s vyřešením své stížnosti či Reklamace ze strany Prodávajícího,popř. nechce-li vůbec komunikovat s Prodávajícím, je oprávněn obrátit sesvými stížnostmi na příslušný orgán dohledu, kterým jeČeská obchodníinspekce (ČOI): https://www.coi.cz/. Na zde uvedené adrese lze nalézt návod, jakýmzpůsobem podat stížnost, kterou může Kupující podat také elektronicky prostřednictvíme-podatelny ČOI, nebo jakým způsobem podat návrh namimosoudní řešení spotřebitelského sporu (ADR) mezi Kupujícím spotřebitelem aProdávajícím, a to rovněž u ČOI.

9.ZPRACOVÁNÍOSOBNÍCH ÚDAJŮ, zasílání obchodníchsdělení

9.1.Zpracováníosobních údajů

Kupujícíbere na vědomí, že na webových stránkách www.gcskupina.cz v záložce"Soubory ke stažení" je veřejně dostupný dokument Prodávajícího „Informace o zpracováníosobních údajů a kamerovém systému“ (dále také jen „Dokument“).Prostřednictvím Dokumentu Prodávající poskytuje podrobnější informace o svémkamerovém systému a dále poskytuje v souladu s nařízením (EU) č. 2016/679, oochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a ovolném pohybu těchto údajů (GDPR), podrobnější informace o zpracováníosobních údajů a o právech subjektu údajů s tím spojených.

9.2.Zasílání obchodních sdělení

Kupujícímu,který provedl registraci dle bodu 2.2. VOP a udělil souhlas se zasíláním obchodních sdělení, je Prodávajícíoprávněn zasílat obchodní sdělení obsahující informace o novinkách v nabídceZboží v Online obchodě, ale rovněž o jiných službách či produktechProdávajícího. Obchodní sdělení Prodávající smí zasílat poštou neboelektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího. Zasílání obchodních sdělení jeKupující oprávněn kdykoliv odmítnout či zrušit, a to bezplatně a bezjakýchkoliv sankcí, a to na webových stránkách Online prodejev Uživatelském účtu v sekci Změna údajů.

10.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.Vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí výhradně českýmprávem, s vyloučením aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodníkoupi zboží.

10.2.Uzavřené Smlouvy jsou Prodávajícím archivovány velektronické podobě po dobu 5 let od jejich uzavření, nejdéle však po dobu dlepříslušných právních předpisů za účelem jejich úspěšného splnění, a nejsouveřejně přístupné.

10.3.Prodávající je oprávněn kdykoli zrušit Online obchod i bezudání důvodu. Tato skutečnost nemá vliv na již uzavřené Smlouvy.

10.4.Toto znění VOP je Kupujícímudostupné na stránkách Online obchodu, přičemž Kupující je oprávněn si jekdykoli stáhnout a archivovat pro svou potřebu.

10.5.Prodávající je oprávněn znění VOP jednostranně změnit,přičemž na Smlouvy, uzavřené před datem účinnosti změny, se použije to zněníVOP, které bylo účinné k okamžiku uzavření Smlouvy, a to i v případě,že plnění ze Smlouvy má být poskytnuto až po nabytí účinnosti nového znění VOP.Reklamace se řídí zněním VOP účinným ke dni uplatněníReklamace.

10.6.Neplatnost jakékoliv části nebo těchto VOP nezpůsobujeneplatnost zbývajících částí a ustanovení VOP.

10.7.Toto znění VOP nabýváúčinnosti dne 6.1.2023.
Minimum u této položky je
Maximum u této položky je